Çevresel İzleme Çalışmaları

Çevresel İzleme Çalışmaları

Geri

Deşarj (çıkış) suyu izleme çalışmaları

Tüm İstasyonlar ve Ceyhan Deniz Terminali’nde mevcut atıksu arıtma tesisleri ve yağlı su seperatörleri çıkış sularının düzenli periyotlarda ulusal mevzuata ve proje limitlerimize uygunluğu izlenmektedir. Örnek alma ve analizler akredite laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır.

Yeraltısuyu Kalitesi İzleme çalışmaları

Ceyhan Deniz Terminali ve Pompa istasyonlarında kullanma suyu yeraltısuyu kuyularından sağlanmaktadır. Tüm kuyularda yıllık olarak seviye ölçümü ve su kalitesi ölçümü yapılmaktadır.

Baca Gazı Emisyonu İzleme çalışması

Ceyhan Deniz Terminali ve Pompa istasyonlarımızda baca emisyonları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında yıllık olarak izlenmektedir.

Ortam Hava Kalitesi İzleme Çalışması (Ceyhan Deniz Terminali)

BTC Deniz Terminali'nde hava kalitesi ile ilgili en önemli nokta, tesislerin işletilmesi sırasında açığa çıkması muhtemel hidrokarbon gazlarıdır. CMT yakınlarında bulunan alıcı ortamlar üzerinde, hava kalitesine etkilerini izlemek amacıyla, Ortam Hava Kalitesi İzleme Çalışması gerçekleştirilmektedir. Her mevsim hava koşullarında olmak üzere yılda 4 dönem belirli lokasyonlarda pasif difüzyon tüpleri kullanılarak ölçüm yapılmaktadır.

Boru hattı Ekolojik (Bitki örtüşmesi ve tür çeşitliliği) ve Fiziksel İzleme çalışmaları

Hatboyu Fiziksel İzleme Çalışması, boru hattı boyunca ve etrafında inşaat faaliyetlerinden etkilenmiş alanlarda yapılmış olan eski haline getirme (erozyon kontrolü, drenaj yapıları, tohumlama) çalışmalarının sonuçlarının inşaat öncesi duruma ne kadar yaklaştığını belirlemek ve herhangi bir nedenle bozulan yerleri tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Ekolojik İzleme Çalışması (Bitki örtüsü ve tür çeşitliliği izleme çalışmaları) hat boyu üzerinde ve etrafında inşaat faaliyetlerinden etkilenmiş alanlarda yapılmış olan biyorestorasyon çalışmalarının sonuçlarının inşaat öncesi duruma ne kadar yaklaştığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Deniz Kaplumbağaları İzleme çalışması

BTC Projesi’nin detay mühendislik, inşaat öncesi ve inşaat aşamalarında yürütülmüş deniz kaplumbağası araştırmalarının sonuçları, İskenderun Körfezi’nin Yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) için oldukça önemli olduğunu göstermiştir. Deniz Kaplumbağası İzleme Çalışmaları, BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi ÇED Raporu’nda belirtilen taahhütler ve işletme döneminde BIL Çevre Yönetim Planları çerçevesinde 2002 yılından başlayarak 2011 yılına kadar düzenli olarak devam etmiştir.

Deniz Ekolojisi ve Sediman Kalitesi İzleme Çalışması

İskenderun Körfezi’nin kuzeydoğusunda kıyısında yer alan Ceyhan Deniz Terminali alanındaki mevcut durum ve çevresel özellikler ÇED aşamasında Deniz Ekolojisi ve Sediman İzleme Çalışması ile belirlenmiştir. BTC faaliyetlerinin olası etkilerinin belirlenebilmesi için aynı çalışma inşaat sonrası İşletme döneminde de devam etmektedir.

Kıyısal Süreç İzleme çalışması

Ceyhan Deniz Terminali’ne ait jeolojik risk çalışmasına göre, deniz tabanının düz (eğim yaklaşık 1°) olması sebebiyle bu alanda kıyı erozyonu riski çok düşüktür. Bu durum, malzeme taşınımının oldukça az olacağına işaret etmekle birlikte, sahil morfolojisine göre, kuzeye doğru net bir sediman taşınımı olmaktadır. BTC İskelesi’nin kıyı oluşuma etkilerinin izlenmesi için Kıyısal Süreç İzleme Çalışmaları yürütülmektedir.